СОНЧОГЛЕД

Сончоглед (Helianthus) е род на растенија кој опфаќа околу 52 видови во семејството Asteraceae, од кои сите се родени во Северна Америка. Заедничкото име "сончоглед", исто така се однесува на популарниот годишен вид Helianthus annuus. Родот е еден од многуте во Asteraceae кои се познати како сончогледи. Tехничка карактеристика која ја содржи родот, но бара микроскоп за да се види, е присуството на истакнати повеќеклеточни додатоци на врвот на стилот. Сончогледот Helianthus annuus, е најстариот познат вид.