КРИСТАЛНИ ЃУБРИВА

Програмата на водорастворливи ѓубрива на Green Has Italia се карактеризира со креативни, високотехнолошки производи. Тие се дизајнирани да се користат во хидропоника, при механичка обработка на земјата, преку системот за наводнување и со фолијарно третирање (прскање) како во пластеници и стакленици така и на отворено.

Производите на Green Has Italia ги поседуваат следните карактеристики: висока чистота; без присуство на Натриум хлорид и Натриум карбонат; ниска соленост; брза и висока растворливост во вода; ниска кисела pH која овозможува да се користат и при тврди и солени води; ниска прифатливост со било кои соли присутни во водата со што се избегнува запушување на капалките; висока прифатливост при мешање со пестициди, инсектициди и хербициди што се во широка употреба; брза и лесна достапност на растенијата до хранливите материи.